#127 మనవలె గాదె manavale gAde

Titleమనవలె గాదెmanavale gAde
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మనవలె గాదె తాళినా లామకే బూనిశే దూరగయే తనవారి
మౌలమిలావే జాన్ బరతు బతాడే డేజమాల్
manavale gAde tALinA lAmakE bUniSE dUragayE tanavAri
maulamilAvE jAn baratu batADE DEjamAl
చరణం
charaNam 1
This didnt sound right. Definitely not a Telugu jAvaLi either. Consulted an expert and here’s a first attempt at better lyrics
మన్‌వా లగాదే తాలి నాలామకే
బూనిశే దూర్ గయే తన్ వారి
మౌల్ మిలావే జాన్వర్ తూ బతాదే దే జమాల్
man^vA lagAdE tAli nAlAmakE
bUniSE dUr gayE tan vAri
moul milAvE jAnvar tU batAdE dE jamAl

Could possibly mean:  O my mind please check/lock the thoughts from straying, I bestow/ my life to go and meet the  Moula, (Lord/Prabhu) you tell me oh  very beautiful, (Meaning of Jamal: बहुत सुंदर रूप, खूबसूरती। 2/. सुंदरता, खूबसूरती।)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s