#129 వాని యెడబాసి vAni yeDabAsi

Titleవాని యెడబాసిvAni yeDabAsi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వాని యెడబాసి నేనెటులోర్తునే
కానిదానితో గూడి కనబడడే చెలి
vAni yeDabAsi nEneTulOrtunE
kAnidAnitO gUDi kanabaDaDE cheli
చరణం
charaNam 1
చిన్నవయసు నుండి చేరి నాతో తన
చిన్నెలు చేసినను చిన్నబుచ్చెనే చెలి
chinnavayasu numDi chEri nAtO tana
chinnelu chEsinanu chinnabuchchenE cheli
చరణం
charaNam 2
యిచ్చలతో నను నిండు కౌగిలించి
మచ్చిక చేసి నను మరచెగదే చెలి
yichchalatO nanu nimDu kaugilimchi
machchika chEsi nanu marachegadE cheli
చరణం
charaNam 3
ధరనిలయు శ్రీరంగధాముడు ననుగూడి
నిరతము బాయనని నన్నేచెగదే చెలి
dharanilayu SrIramgadhAmuDu nanugUDi
niratamu bAyanani nannEchegadE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s