#131 నను బ్రోవరాదా nanu brOvarAdA

Titleనను బ్రోవరాదాnanu brOvarAdA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAmji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
నను బ్రోవరాద నా మీద దయలేదాnanu brOvarAda nA mIda dayalEdA
చరణం
charaNam 1
వటపత్ర శాయి నాతో వాదమేల మానుమికvaTapatra SAyi nAtO vAdamEla mAnumika
చరణం
charaNam 2
సరివారు నవ్వేరని చాల నీతో మొరబెట్టగ
వెరవకు మని నన్ను వేగమే కరము బట్టి
sarivAru navvErani chAla nItO morabeTTaga
veravaku mani nannu vEgamE karamu baTTi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s