#132 చెలియరో cheliyarO

Titleచెలియరో (ప్రతి)cheliyarO (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAmji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చెలియరో రావే చెలువుని దేవే
వలరాజు బారికీ వనిత నేనోర్వనే
cheliyarO rAvE cheluvuni dEvE
valarAju bArikI vanita nEnOrvanE
చరణం
charaNam 1
కలువల రాయుని కాక మెండాయనే
చిలుకలు గుమిగూడి కలకల గూసెనే
kaluvala rAyuni kAka memDAyanE
chilukalu gumigUDi kalakala gUsenE
చరణం
charaNam 2
మధుకర నికరము మగువచందుని మ్రోయ
మదిరాక్షి వాని బాయ మరపు రాదాయె
madhukara nikaramu maguvachamduni mrOya
madirAkshi vAni bAya marapu rAdAye
చరణం
charaNam 3
నలినాక్షి శ్రీరేపలె నాగశయనుడే
చలము జేయదు సరసుడు రాడే
nalinAkshi SrIrEpale nAgaSayanuDE
chalamu jEyadu sarasuDu rADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s