#133 వేగ రమ్మనవే vEga rammanavE

Titleవేగ రమ్మనవేvEga rammanavE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
వేగ రమ్మనవే సామినిందు సఖిvEga rammanavE sAminimdu sakhi
చరణం
charaNam 1
మదనుని బారికి మదినోర్వజాలనే
సదయుని కింత దయలేదే వేగమె
madanuni bAriki madinOrvajAlanE
sadayuni kimta dayalEdE vEgame
చరణం
charaNam 2
అలదాని మాయకు వలచిన సామికి
తలపనే మందు తలకెక్కె వేగమే
aladAni mAyaku valachina sAmiki
talapanE mamdu talakekke vEgamE
చరణం
charaNam 3
వెద్దిర యెవతో విభు నెడబాపెనె
నిద్దుర కంటికి రాదుగదే వేగమె
veddira yevatO vibhu neDabApene
niddura kamTiki rAdugadE vEgame
చరణం
charaNam 4
వన్నెలాడిరొ మైసూరి కృష్ణుని
క్రొన్నన విల్తుని కేళికి వేగమే
vannelADiro maisUri kRshNuni
kronnana viltuni kELiki vEgamE

One thought on “#133 వేగ రమ్మనవే vEga rammanavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s