#134 నలినాక్షి సామిని nalinAkshi sAmini

Titleనలినాక్షి సామిని (ప్రతి)nalinAkshi sAmini (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
నలినాక్షి సామిని నమ్మరాదే చెలి
తలచియు మదిలోన దరుణిరో చాలునే
nalinAkshi sAmini nammarAdE cheli
talachiyu madilOna daruNirO chAlunE
చరణం
charaNam 1
యే చెలి గూడనని యిందు నమ్మికలిచ్చి
ఆ చెలిని కలిసి అలసి యున్నాడట
yE cheli gUDanani yimdu nammikalichchi
A chelini kalisi alasi yunnADaTa
చరణం
charaNam 2
నాసాటి వనితలు నవ్వగ విడనాడి
మోసము చేసెనే ముందు యోచించక
nAsATi vanitalu navvaga viDanADi
mOsamu chEsenE mumdu yOchimchaka
చరణం
charaNam 3
రమణిరో రేపలె రాజగోపాలుడే
సమయమునను యా సఖిని విడననెనే
ramaNirO rEpale rAjagOpAluDE
samayamunanu yA sakhini viDananenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s