#135 మధుకర నికర madhukara nikara

Titleమధుకర నికరmadhukara nikara
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మధుకర నికర సమానవేణి ధీర
మదగజ గామిని మరచితివేమొకో
సదయుని పాదసేవ చాల నమ్మినదిర
madhukara nikara samAnavENi dhIra
madagaja gAmini marachitivEmokO
sadayuni pAdasEva chAla namminadira
చరణం
charaNam 1
వలచిన దానిపై వంచన లేలర
సలలిత గుణసాంద్ర సామి మ్రొక్కేనుర
valachina dAnipai vamchana lElara
salalita guNasAmdra sAmi mrokkEnura
చరణం
charaNam 2
రతిపతి కేళిని రమణి నొప్పింపర*
సతతము నేలుకో సామి వేంకటరమణ
ratipati kELini ramaNi noppimpara
satatamu nElukO sAmi vEmkaTaramaNa
  • noppimpakura?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s