#136 సరసుడవని sarasuDavani

Titleసరసుడవని (ప్రతి)sarasuDavani (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సరసుడవని నమ్మితిరా జాలమేర
కరుణాకర నన్ గలియర ధీర
sarasuDavani nammitirA jAlamEra
karuNAkara nan galiyara dhIra
చరణం
charaNam 1
మునుపటివలెనే ముదమున నీతో
నెనయక నుంటిని యేమిర నేరము
munupaTivalenE mudamuna nItO
nenayaka numTini yEmira nEramu
చరణం
charaNam 2
విరిశరు బారికి వరద నేతాళర
సరసిజాక్షి బల్ చలమిటు బూనెర
viriSaru bAriki varada nEtALara
sarasijAkshi bal chalamiTu bUnera
చరణం
charaNam 3
బాయక రేపలె బాలగోప రతి
జేయక కోపము సేయుట మేర
bAyaka rEpale bAlagOpa rati
jEyaka kOpamu sEyuTa mEra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s