#138 యాలరాడేమే చెలి yAlarADEmE cheli

Titleయాలరాడేమే చెలి (ప్రతి)yAlarADEmE cheli (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహగ్bEhag
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యాలరాడేమే చెలి తాళలేనె చేడెరో నావాడేyAlarADEmE cheli tALalEne chEDerO nAvADE
చరణం
charaNam 1
బాలరో మును బాయనని బాస జేసినే
యిపుడేలా బాసెనే
bAlarO munu bAyanani bAsa jEsinE
yipuDElA bAsenE
చరణం
charaNam 2
పంతగించి నాయడ బల్ పగగ నెంచెనె
యిది యెంత వంచనె
pamtagimchi nAyaDa bal pagaga nemchene
yidi yemta vamchane
చరణం
charaNam 3
ముదితరొ వాని రాకకు నే
నెదురు చూడగ నన్ను దయజూచెగా
muditaro vAni rAkaku nE
neduru chUDaga nannu dayajUchegA
చరణం
charaNam 4
భామరొ రేపల్లెపుర గోపాలధరుడే
యిక సామి గూడడె
bhAmaro rEpallepura gOpAladharuDE
yika sAmi gUDaDe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s