#139 దెలిపే వారెవరే delipE vArevarE

Titleదెలిపే వారెవరేdelipE vArevarE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
దెలిపే వారెవరే సామికిdelipE vArevarE sAmiki
చరణం
charaNam 1
కాముని బారికి సోకువలేనే
కూరిమి దానితో గూడి యుండెటివేళ
kAmuni bAriki sOkuvalEnE
kUrimi dAnitO gUDi yumDeTivELa
చరణం
charaNam 2
మాలిమితో నన్నేలిన బాలగోపాలునికీ
జాలము తగదని
mAlimitO nannElina bAlagOpAlunikI
jAlamu tagadani
చరణం
charaNam 3
సారెకు దానితో సరసములాడుట
మేరగాదని నా మేలు వానితొ నేడు
sAreku dAnitO sarasamulADuTa
mEragAdani nA mElu vAnito nEDu
చరణం
charaNam 4
వేమరు సురపురి వేణుగోపాలుని
కాముని కేళికి కలయ రమ్మనుమని
vEmaru surapuri vENugOpAluni
kAmuni kELiki kalaya rammanumani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s