#140 మరచేవారెవరె marachEvArevare

Titleమరచేవారెవరె (ప్రతి)marachEvArevare (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
మరచేవారెవరె సామినిmarachEvArevare sAmini
చరణం
charaNam 1
పురుషుల నమ్మగ పొలతిరో వద్దని
తరుణులు జెప్పిన కరిని వానిదలచి
purushula nammaga polatirO vaddani
taruNulu jeppina karini vAnidalachi
చరణం
charaNam 2
చిత్రముగా రతి జేసిన వేళలో
మైత్రిని మనమున మానవతి దలచి
chitramugA rati jEsina vELalO
maitrini manamuna mAnavati dalachi
చరణం
charaNam 3
వనిత రేపలెపుర వాసుని చరితలు
విని బహు మదమున వివరించు చెలులలో
vanita rEpalepura vAsuni charitalu
vini bahu madamuna vivarimchu chelulalO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s