#141 బేబాబె బంగలాని bEbAbe bamgalAni

Titleబేబాబె బంగలానిbEbAbe bamgalAni
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
బేబాబె బంగలాని మౌలానియజా
మౌలాని యజారె మౌలానియజా
bEbAbe bamgalAni maulAniyajA
maulAni yajAre maulAniyajA
చరణం
charaNam 1
తేరె తేరె ఖాతర్బే బైమా గంగానియ
బేబైరో తండ బయ్యమాలానియజా
tEre tEre khAtarbE baimA gamgAniya
bEbairO tamDa bayyamAlAniyajA
More likely to be a Bengali lyric.

Again, here’s an attempt to guess the lyrics.

బే బాబే బంగలానీ మౌలా నియెజా
మౌలా నియెజా రే మౌలా నియెజా
bE bAbE bangalAnI moulA niyejA
moulA niyejA rE moulA niyejA
తేరే తేరే ఖాతర్ బే భయి మా గంగా నియా
భయి భైరో టాండ్ భి మౌలా నియెజా
tErE tErE khAtar bE bhayi mA gangA niyA
bhayi bhairO TAmD bhi moulA niyejA

Definitely could use a lot of help to improve this further

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s