#142 సారసముఖిరో sArasamukhirO

Titleసారసముఖిరో (ప్రతి)sArasamukhirO (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సారసముఖిరో నా సామిని దేవే
సామిని దేవే నా సామిని దేవే
sArasamukhirO nA sAmini dEvE
sAmini dEvE nA sAmini dEvE
చరణం
charaNam 1
మానశీరాకారుడే సుదతిని గూడెనె
మానిని దయలేక మది నను వీడే
mAnaSIrAkAruDE sudatini gUDene
mAnini dayalEka madi nanu vIDE
చరణం
charaNam 2
కాంతుడు నను యేకాంతమునందున
కంతుని కేళిగూడ ఘనుడిటురాడే
kAmtuDu nanu yEkAmtamunamduna
kamtuni kELigUDa ghanuDiTurADE
చరణం
charaNam 3
వనిత శ్రీరేపలెవాసుడు తన మది
ఘనమనుకొని నను గాసిలజేసె
vanita SrIrEpalevAsuDu tana madi
ghanamanukoni nanu gAsilajEse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s