#145 వేళగాదుర vELagAdura

TitleవేళగాదురvELagAdura
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
వేళగాదుర నా సామీ వేళ గాదురvELagAdura nA sAmI vELa gAdura
చరణం
charaNam 1
ముద్దుబెట్ట వద్దు చాలుర
సద్దు సేయరాదు తాళర
muddubeTTa vaddu chAlura
saddu sEyarAdu tALara
చరణం
charaNam 2
సన్నసయిగ జేసే వేళరా
వెన్నుడనే మగనాలర
sannasayiga jEsE vELarA
vennuDanE maganAlara
చరణం
charaNam 3
సామి ధరగిరి నిలయా
సమయము గాని కలియా
sAmi dharagiri nilayA
samayamu gAni kaliyA

One thought on “#145 వేళగాదుర vELagAdura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s