#146 తాళజాలనే tALajAlanE

Titleతాళజాలనే (ప్రతి)tALajAlanE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
తాళజాలనే యిక తాళజాలనేtALajAlanE yika tALajAlanE
చరణం
charaNam 1
బాల కాముకేళి గూడవే
చాల కఠినమేల విడవే
bAla kAmukELi gUDavE
chAla kaThinamEla viDavE
చరణం
charaNam 2
కన్నె మరులు కొన్నవాడను
మన్ననతో నిన్ను వీడను
kanne marulu konnavADanu
mannanatO ninnu vIDanu
చరణం
charaNam 3
యింతి నీకు యంత రోసమే
వంత బెట్టవద్దు దోసమే
yimti nIku yamta rOsamE
vamta beTTavaddu dOsamE
చరణం
charaNam 4
మందయాన యేమిసేతునే
మగువా వలపునెట్లు దాతునే
mamdayAna yEmisEtunE
maguvA valapuneTlu dAtunE
చరణం
charaNam 5
రేపలే పురీశు సాక్షిగా
బాపవేల బాధ వేవేగ
rEpalE purISu sAkshigA
bApavEla bAdha vEvEga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s