#147 ఈ విరహమెటులోర్తునే I virahameTulOrtunE

Titleఈ విరహమెటులోర్తునేI virahameTulOrtunE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
ఈ విరహమెటులోర్తునే చెలియాI virahameTulOrtunE cheliyA
చరణం
charaNam 1
నేనేమి సేతు నా మనోహరుండు రాడటే
నా సామి కేమిఠారి దూరి చెప్పెనో చెలియా
nEnEmi sEtu nA manOharumDu rADaTE
nA sAmi kEmiThAri dUri cheppenO cheliyA
చరణం
charaNam 2
యెందాక సయితు వానిబాసి
యీ సుమశరుని చిగురాకు బాకుచే
కుచంబు దాకునే చెలియా
yemdAka sayitu vAnibAsi
yI sumaSaruni chigurAku bAkuchE
kuchambu dAkunE cheliyA
చరణం
charaNam 3
రతికేళి వేళ నేల సోమరాళగామినీ
నే తాళజాల బాలచంద్ర సామిని బాశీ
ratikELi vELa nEla sOmarALagAminI
nE tALajAla bAlachamdra sAmini bASI

One thought on “#147 ఈ విరహమెటులోర్తునే I virahameTulOrtunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s