#149 నా సామియని nA sAmiyani

Titleనా సామియనిnA sAmiyani
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaధన్యాశిdhanyASi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
నా సామియని బిలచినా వేగరాడే
ఓ సఖి నీవైన యిక తోడి తేవే
nA sAmiyani bilachinA vEgarADE
O sakhi nIvaina yika tODi tEvE
చరణం
charaNam 1
మ్రొక్కి వేడిన జూచి మోమటు జేసెనె
చక్కెర విలుకాడు శరముల నేసెనె
mrokki vEDina jUchi mOmaTu jEsene
chakkera vilukADu Saramula nEsene
చరణం
charaNam 2
సరసుడు లేని యీ జన్మమదేలనే
పురుషులతో గూడే పొందిక చాలునే
sarasuDu lEni yI janmamadElanE
purushulatO gUDE pomdika chAlunE
చరణం
charaNam 3
నెలతవాని బాసి నే తాళలేను
చెలువుని పై బాళీ చే సొక్కె మేను
nelatavAni bAsi nE tALalEnu
cheluvuni pai bALI chE sokke mEnu
చరణం
charaNam 4
వలప నెడెటువంటి వస్తువో గాన
కలనైన మరువ నా కనుల నా చాన
valapa neDeTuvamTi vastuvO gAna
kalanaina maruva nA kanula nA chAna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s