#150 నాధుని మనమున nAdhuni manamuna

Titleనాధుని మనమున (ప్రతి)nAdhuni manamuna (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaధన్యాశిdhanyASi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
నాధుని మనమున నమ్మగరాదె
బాధకు తాళనె భామిని వాడె
nAdhuni manamuna nammagarAde
bAdhaku tALane bhAmini vADe
చరణం
charaNam 1
బాసలు నిజమని మోసము నే పోతి
నా సఖుడిటు జేయ న్యాయమె నాతి
bAsalu nijamani mOsamu nE pOti
nA sakhuDiTu jEya nyAyame nAti
చరణం
charaNam 2
యేమని మదిలోన యెంచెనోగాని
కామిని గూడెనె కాంతరో పూని
yEmani madilOna yemchenOgAni
kAmini gUDene kAmtarO pUni
చరణం
charaNam 3
కమ్మవిల్తుడు పువ్వుటమ్ముల నేయ
కొమ్మరో కోరిక కొనసాగదాయ
kammaviltuDu puvvuTammula nEya
kommarO kOrika konasAgadAya
చరణం
charaNam 4
సరసులకీ లక్షణమునె గాన
మరుకేళి గూడి నన్ మరచెనే చాన
sarasulakI lakshaNamune gAna
marukELi gUDi nan marachenE chAna
చరణం
charaNam 5
ధరణి శ్రీ రేపలె పురవరు నందు
మరులు మించెనిక మగువ యేమందు
dharaNi SrI rEpale puravaru namdu
marulu mimchenika maguva yEmandu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s