#152 తరుణిరో సామి taruNirO sAmi

Titleతరుణిరో సామి (ప్రతి)taruNirO sAmi (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
తరుణిరో సామి యిటు దయవీడెనేtaruNirO sAmi yiTu dayavIDenE
చరణం
charaNam 1
మరుపాయ మునుపటి మక్కువ నాధునికే
సరసిజాక్షి జెప్పెనేమొ సరసుడు నాపైని చలము బూనెనె చెలి
marupAya munupaTi makkuva nAdhunikE
sarasijAkshi jeppenEmo sarasuDu nApaini chalamu bUnene cheli
చరణం
charaNam 2
మగువరొ చెలియచే మరి రాయబారము
తగునని బంపినను తరలాక్షి మనమున దలచ దాయెనే
maguvaro cheliyachE mari rAyabAramu
tagunani bampinanu taralAkshi manamuna dalacha dAyenE
చరణం
charaNam 3
వనిత శ్రీ కూల్లిపర వంశజుడు శ్రీరాములు
ఘన మరుబారికి గలయ ద్రోచినం గలయడాయెనే
vanita SrI kUllipara vamSajuDu SrIrAmulu
ghana marubAriki galaya drOchinam galayaDAyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s