#153 యేమని సహింతునే yEmani sahintunE

Titleయేమని సహింతునేyEmani sahintunE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
యేమని సహింతునే నేనే
కాముని విరిశరముల బారికి
yEmani sahintunE nEnE
kAmuni viriSaramula bAriki
చరణం
charaNam 1
సామి రాడాయనె నిముసమేడాయనె
నా మనవి తెలియబలికె ప్రేమసఖి లేదాయనె
sAmi rADAyane nimusamEDAyane
nA manavi teliyabalike prEmasakhi lEdAyane
చరణం
charaNam 2
బాలరో యీ చలమేలనె వానికి
యే లలనామణి బోధించెనో నేమొ నను మరచెనే
bAlarO yI chalamElane vAniki
yE lalanAmaNi bOdhinchenO nEmo nanu marachenE
చరణం
charaNam 3
భామరొ కాముని కేళి నన్నేలిన సామి ధరగిరి నిలయునిపై
ప్రేమ యెటుల మరతునే
bhAmaro kAmuni kELi nannElina sAmi dharagiri nilayunipai
prEma yeTula maratunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s