#154 సామిని దలచకె sAmini dalachake

Titleసామిని దలచకె (ప్రతి)sAmini dalachake (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
సామిని దలచకె సఖి కామిని పతి నిటు
ఘనమానసమున
sAmini dalachake sakhi kAmini pati niTu
ghanamAnasamuna
చరణం
charaNam 1
భామిని జేసిన బాసలు మరువక
కామించి యెన్ని దినములు గడపి వేసారితినే
bhAmini jEsina bAsalu maruvaka
kAminchi yenni dinamulu gaDapi vEsAritinE
చరణం
charaNam 2
సదయుని రాక కెదురెదురే నే జూచి
మదనుని బారికిని మగువరోలోనైతినే
sadayuni rAka keduredurE nE jUchi
madanuni bArikini maguvarOlOnaitinE
చరణం
charaNam 3
యే సఖి గూడెనొ వేడుకచే రేయి
నాసరివారిలోన నన్నిటుల జేసెనే
yE sakhi gUDeno vEDukachE rEyi
nAsarivArilOna nanniTula jEsenE
చరణం
charaNam 4
విటులతో కలిసే విధములు మరి చూచి
కటకటాయని నే మది కరగి చింతించితినే
viTulatO kalisE vidhamulu mari chUchi
kaTakaTAyani nE madi karagi chimtimchitinE
చరణం
charaNam 5
పొలతిరో శ్రీ రేపలె పురవరునితో నే
కలసి సుఖించుటకు రుణము కలికిరో లేదాయెనే
polatirO SrI rEpale puravarunitO nE
kalasi sukhinchuTaku ruNamu kalikirO lEdAyenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s