#156 యెందుకె సామిని yemduke sAmini

Titleయెందుకె సామిని (ప్రతి)yemduke sAmini (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమిశ్రమmiSrama
పల్లవి
pallavi
యెందుకె సామిని యేమరి కోరుట
సుందరి నాధునితో పొలదుట వలదిక
yemduke sAmini yEmari kOruTa
sumdari nAdhunitO poladuTa valadika
చరణం
charaNam 1
ఆసతో మున్జేసిన బాసలు మరచియు
నోసఖి ప్రేమను బాసియున్నాడట
AsatO mun&jEsina bAsalu marachiyu
nOsakhi prEmanu bAsiyunnADaTa
చరణం
charaNam 2
నా సరివారిని నాధుడు గనుగొని
ఆ సఖి కూడనని బాసలు జేసెనట
nA sarivArini nAdhuDu ganugoni
A sakhi kUDanani bAsalu jEsenaTa
చరణం
charaNam 3
వసుధ రేపలెపురవాసుడు దానితో
కుసుమ శరుకేళిని గూడి యున్నాడట
vasudha rEpalepuravAsuDu dAnitO
kusuma SarukELini gUDi yunnADaTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s