#158 యెందుకురా yemdukurA

Titleయెందుకురా (ప్రతి)yemdukurA (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
యెందుకురా కోపముyendukurA kOpamu
మకరాంకుని శరమరయదాకెmakarAmkuni SaramarayadAke
చరణం
charaNam 1
గ్రక్కున నను నీ యక్కున జేర్చగ
చక్కని మోవిని నొక్కితినని
grakkuna nanu nI yakkuna jErchaga
chakkani mOvini nokkitinani
చరణం
charaNam 2
సరగున నను రతి సల్పగ దలచిన
గురుకుచములచే గ్రుమ్మితినని
saraguna nanu rati salpaga dalachina
gurukuchamulachE grummitinani
చరణం
charaNam 3
ధర రేపలెపురవర మందిర మరు
దుర మొనరింపక తొలగి చనెద
dhara rEpalepuravara mandira maru
dura monarimpaka tolagi chaneda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s