#159 చాలే చాలే chAlE chAlE

This jAvaLi has been published before too. ఈ జావళి ఇంతకుముందు ప్రచురింపబడినది.

Titleచాలే చాలేchAlE chAlE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
చాలే చాలే అలవాని పొందిక చాలే చాలే
యీ లాభము యిక
chAlE chAlE alavAni pomdika chAlE chAlE
yI lAbhamu yika
చరణం
charaNam 1
కలకంఠిరో భూతలమందున యే
కల్లలు బల్కెడు వారితో చెలిమిక
kalakanThirO bhUtalamanduna yE
kallalu balkeDu vAritO chelimika
చరణం
charaNam 2
విరిబోణిరో పోకిరి కుక్కలకేమె
మారుని సరియని కోరి చేరుట యిక
viribONirO pOkiri kukkalakEme
mAruni sariyani kOri chEruTa yika
చరణం
charaNam 3
అలివేణిరో యా నలినాక్షికి యేమొ
కాళ్ళకు మ్రొక్కెడు వారితో స్నేహము
alivENirO yA nalinAkshiki yEmo
kALLaku mrokkeDu vAritO snEhamu
చరణం
charaNam 4
ధరయందున శ్రీ పరవాసునియేమొ
సరిజెప్పను యెవ్వరితరమే యిక
dharayamduna SrI paravAsuniyEmo
sarijeppanu yevvaritaramE yika

One thought on “#159 చాలే చాలే chAlE chAlE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s