#160 కమలాకర kamalAkara

Titleకమలాకర (ప్రతి)kamalAkara (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
కమలాకర కన్నెనుర తాళనుర ఓkamalAkara kannenura tALanura O
సమరతి గూడెటి సరళి తెలియదు ఓsamarati gUDeTi saraLi teliyadu O
చరణం
charaNam 1
నాధుని జూచిన ఖేదము నొందక
మోదముచే తను మ్రొక్కిన విడువవు ఓ
nAdhuni jUchina khEdamu nondaka
mOdamuchE tanu mrokkina viDuvavu O
చరణం
charaNam 2
చక్కని సామి మోవి నొక్కుచు గోటను
చెక్కులు స్తనములు జీరిన వేసారితినీ
chakkani sAmi mOvi nokkuchu gOTanu
chekkulu stanamulu jIrina vEsAritinI
చరణం
charaNam 3
సరవితో రేపలె పురవర ముత్యపు
సరములిచ్చెదనని సరసములాడెదవు ఓ
saravitO rEpale puravara mutyapu
saramulichchedanani sarasamulADedavu O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s