#161 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA

Titleపోపోవే చెలియాpOpOvE cheliyA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
పోపోవే చెలియా రాప్యాలేpOpOvE cheliyA rApyAlE
చరణం
charaNam 1
అక్కర వేళలో దక్కిన విటులకెక్కడి మమతakkara vELalO dakkina viTulakekkaDi mamata
చరణం
charaNam 2
జారల సమరతి తీరిన వెనుకను దూరేది మరియాదjArala samarati tIrina venukanu dUrEdi mariyAda
చరణం
charaNam 3
వాసిగ నను శ్రీనివాసుడు గూడి
మోసము జేసేనే మోసము జేసేనే
vAsiga nanu SrInivAsuDu gUDi
mOsamu jEsEnE mOsamu jEsEnE
Duplicate of #22?

One thought on “#161 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA

Leave a Reply to #509 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA – jAvaLis – lyrics and more Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s