#162 నేనేమి సేతునే nEnEmi sEtunE

Titleనేనేమి సేతునే (ప్రతి)nEnEmi sEtunE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
నేనేమి సేతునే మానినీnEnEmi sEtunE mAninI
చరణం
charaNam 1
సామి యింటికి రాగ సరసము లేకను భామిని పొమ్మంటినేsAmi yinTiki rAga sarasamu lEkanu
bhAmini pommanTinE
చరణం
charaNam 2
ఒప్పగు తెలివి యొకరి సొత్తు గాదని జెప్పుట నిజమాయెoppagu telivi yokari sottu gAdani jeppuTa nijamAye
చరణం
charaNam 3
మలయానిలము డాయ
చలువరేడుగాయ మైసెగ దోచెనే
malayAnilamu DAya
chaluvarEDugAya maisega dOchenE
చరణం
charaNam 4
సుందరి రేపలె కందర్పజనకునితో
పొందగనైతినే పొందగనైతినే
sundari rEpale kamdarpajanakunitO
pomdaganaitinE pomdaganaitinE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s