#164 సరసీరుహ sarasIruha

Titleసరసీరుహ (ప్రతి)sarasIruha (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAmji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సరసీరుహ లోచన రావే వో
కరుణాకరునింకరుదేమి రమ్మనే
sarasIruha lOchana rAvE vO
karuNAkarunimkarudEmi rammanE
చరణం
charaNam 1
విరిబోణిరొ నా విభునకు వేగమే
శరణనుచు మరుడేయు శరముల
దురుకు కును మది గరగెనను మీ
viribONiro nA vibhunaku vEgamE
SaraNanuchu maruDEyu Saramula
duruku kunu madi garagenanu mI
చరణం
charaNam 2
కనకాంగిరోయీ కఠినము లేలనె
జనపతిగనుగొనక నిల్వను
కనికరము చేత నిటు దెల్పవే
kanakAmgirOyI kaThinamu lElane
janapatiganugonaka nilvanu
kanikaramu chEta niTu delpavE
చరణం
charaNam 3
పరదేవుని రేపలెపురవాసుని
కరుణతో స్మరుకేళికిని వేసరక దేగదే సరసీజానన
paradEvuni rEpalepuravAsuni
karuNatO smarukELikini vEsaraka dEgadE sarasIjAnana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s