#165 మమతలు mamatalu

Titleమమతలుmamatalu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మమతలు మానర సామిmamatalu mAnara sAmi
అతి చతురతములు యితర సతుల తగుati chaturatamulu yitara satula tagu
చరణం
charaNam 1
సరసమునను సుమశరు సరి వినుత మా
వర కరుణను సురకిరణం మనమువే
sarasamunanu sumaSaru sari vinuta mA
vara karuNanu surakiraNam manamuvE
చరణం
charaNam 2
సతివ్రతమున సురపతి రతి దనుపరహితకరమున మారుతి మనమువే sativratamuna surapati rati danuparahitakaramuna mAruti manamuvE
చరణం
charaNam 3
వదనమునను మధు నొదిరెదవే
మృదు పదముల మ్రొక్కెద మదన గోప యిం
vadanamunanu madhu nodiredavE
mRdu padamula mrokkeda madana gOpa yim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s