#166 యిక మది yika madi

Titleయిక మది (ప్రతి)yika madi (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
యిక మది తాళర సామి
మకరాంకుని శరమరయగ దాకెను
yika madi tALara sAmi
makarAmkuni Saramarayaga dAkenu
చరణం
charaNam 1
సతతము కరుణాజతమతివైనను
హితము సేయకను యిటులుండగ మది
satatamu karuNAjatamativainanu
hitamu sEyakanu yiTulumDaga madi
చరణం
charaNam 2
సుందరి యిడు యా మందుల చేతను
పొందు గోరచట భోగించగ మది
sumdari yiDu yA mamdula chEtanu
pondu gOrachaTa bhOgimchaga madi
చరణం
charaNam 3
సరవితో రేపలె పురవరమారుని
దురమొనచి నీ కరుణ బూను మది
saravitO rEpale puravaramAruni
duramonachi nI karuNa bUnu madi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s