#167 యెటువలె yeTuvale

TitleయెటువలెyeTuvale
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఅటaTa
Previously Published At45
పల్లవి
pallavi
యెటువలె సైసుదునే విరహముyeTuvale saisudunE virahamu
చరణం
charaNam 1
యింతిరొ విరహము యెంతని యోర్తునె
కాంతుని బారికి కలియ రమ్మనుమనె
yimtiro virahamu yemtani yOrtune
kAmtuni bAriki kaliya rammanumane
చరణం
charaNam 2
కుటిలాలక నీ కోపము మానవే
విటకానిని నా విడదికి తేగదె
kuTilAlaka nI kOpamu mAnavE
viTakAnini nA viDadiki tEgade
చరణం
charaNam 3
వేమరుసురపురి వేణుగోపాలుని
కాముని కేళికి కలవరమందితి
vEmarusurapuri vENugOpAluni
kAmuni kELiki kalavaramanditi

One thought on “#167 యెటువలె yeTuvale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s