#171 మరపురాదే marapurAdE

TitleమరపురాదేmarapurAdE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మరపురాదే చెలి
వరగోపాలుని హొయలు
కాంత వినవె
marapurAdE cheli
varagOpAluni hoyalu
kAmta vinave
చరణం
charaNam 1
చంద్రకాంతపు మేడలో కాంతుడు నను
యేకాంతమాడినది
chandrakAmtapu mEDalO kAmtuDu nanu
yEkAmtamADinadi
చరణం
charaNam 2
యిద్దరము నిల్వుటద్దము లోపల
ముద్దుబెట్టి రతి సుద్దులాడినది
yiddaramu nilvuTaddamu lOpala
muddubeTTi rati suddulADinadi
చరణం
charaNam 3
ఆసిగ నుపరతి జేసెడు వేళ నాయాసపు చెమటలు దీసి వేసినదిAsiga nuparati jEseDu vELa nAyAsapu chemaTalu dIsi vEsinadi

One thought on “#171 మరపురాదే marapurAdE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s