#173 రమణిరో ramaNirO

TitleరమణిరోramaNirO
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రమణిరో సామి రాతి రేమనెనే ఓramaNirO sAmi rAti rEmanenE O
చరణం
charaNam 1
కమల నయనరొ నా కాంతుడు జూచి తా
సుముఖుడై వరియించెనే ఓ
kamala nayanaro nA kAmtuDu jUchi tA
sumukhuDai variyimchenE O
చరణం
charaNam 2
కర్పూర వీటికాగంధ పుష్పాదుల
నర్పణశాయ గైకొనెనే ఓ
karpUra vITikAgandha pushpAdula
narpaNaSAya gaikonenE O
చరణం
charaNam 3
తిరుమల దేవరాయ కరివీరకాదీయ
కరుణతో జూచి గైకొనెనే ఓ
tirumala dEvarAya karivIrakAdIya
karuNatO jUchi gaikonenE O

One thought on “#173 రమణిరో ramaNirO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s