#174 రామరో rAmarO

Titleరామరో (ప్రతి)rAmarO (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రామరో సామి నిటు రమ్మనవే ఓrAmarO sAmi niTu rammanavE O
కామించి గూడుటకు కలకంఠి సమయముkAminchi gUDuTaku kalakamThi samayamu
చరణం
charaNam 1
సరసిజలోచనుడు సమయమెరుగక నను
మరుకేళి గూడుమనెనే ఓ
sarasijalOchanuDu samayamerugaka nanu
marukELi gUDumanenE O
చరణం
charaNam 2
వదలక ఈ రేయి వరునితో గూడుటకు
సదయుడై తామెచ్చునే ఓ
vadalaka I rEyi varunitO gUDuTaku
sadayuDai tAmechchunE O
చరణం
charaNam 3
వనిత రేపలె పురవాసుడు నను జూచి
కనికరముంచుమనెనే ఓ
vanita rEpale puravAsuDu nanu jUchi
kanikaramumchumanenE O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s