#176 రారా మేర rArA mEra

Titleరారా మేర (ప్రతి)rArA mEra (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
రారా మేర నేరము లేలరrArA mEra nEramu lElara
మారునికేళికి మదనజనక యిటుmArunikELiki madanajanaka yiTu
చరణం
charaNam 1
కూరిమితో దానిగూడిటు రాకను
సారెకు నన్నేచ సరసుడ చాలుర
kUrimitO dAnigUDiTu rAkanu
sAreku nannEcha sarasuDa chAlura
చరణం
charaNam 2
యెంతసేపు నేనిటు తాళుదుర
దంతము జేసేవా పడతి బోధనేర
yemtasEpu nEniTu tALudura
damtamu jEsEvA paDati bOdhanEra
చరణం
charaNam 3
స్థిరముగ రేపలెపుర మందిర నీ
కరుణ గోరితిర కఠినము లేలర
sthiramuga rEpalepura mamdira nI
karuNa gOritira kaThinamu lElara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s