#177 మానాభిమానము mAnAbhimAnamu

This jAvaLi was published earlier too – from a different book. Lyrics have minor differences

TitleమానాభిమానముmAnAbhimAnamu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మానాభిమానము లాతనిదే చెలిmAnAbhimAnamu lAtanidE cheli
చరణం
charaNam 1
మునుపటి నెనరైన తన మది నెంచక
ననబోడి రాడాయనే ఆయనె చెలి
munupaTi nenaraina tana madi nemchaka
nanabODi rADAyanE Ayane cheli
చరణం
charaNam 2
తరుణి బోధన విని తానిందు రాడాయె
కరుణయు లేదాయెనె ఆయనె చెలి
taruNi bOdhana vini tAnimdu rADAye
karuNayu lEdAyene Ayane cheli
చరణం
charaNam 3
వనితరొ గోపాలుడు నన్నేలుట
తనదె భారమనెనే అనెనె చెలి
vanitaro gOpAluDu nannEluTa
tanade bhAramanenE anene cheli

One thought on “#177 మానాభిమానము mAnAbhimAnamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s