#178 సామిని దేగదే sAmini dEgadE

Titleసామిని దేగదే (ప్రతి)sAmini dEgadE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సామిని దేగదే చానరో వేగమేsAmini dEgadE chAnarO vEgamE
చరణం
charaNam 1
కామజనకుడే కామిని యింటను ఘనమని యుండెనో వో చెలిkAmajanakuDE kAmini yimTanu ghanamani yumDenO vO cheli
చరణం
charaNam 2
జగతిని పురుషుల సఖియరో నమ్మగ
తగదని దెల్పిరే వో చెలి
jagatini purushula sakhiyarO nammaga
tagadani delpirE vO cheli
చరణం
charaNam 3
పడతి రేపలె గోపాలుడు మది నను
బాగని మరచెనె వో చెలి
paDati rEpale gOpAluDu madi nanu
bAgani marachene vO cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s