#179 దిగెన్ digen

Titleదిగెన్digen
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
దిగెన్ అంజనమైకుసవారి రే దిగెన్ యేజీ ??
కాహూకుమారో గేదిగెన్
digen anjanamaikusavAri rE digen yEjI??
kAhUkumArO gEdigen
చరణం
charaNam 1
బక్రో బనేగి బేజినే కకశీ యాజ్
నయనో బనే సాగవాయే జాని
bakrO banEgi bEjinE kakaSI yAj
nayanO banE sAgavAyE jAni
చరణం
charaNam 2
నరగున దానే గగనేసి ఛూటే
గేసూచెరజ్ఞిక?? మా యేజీకా
naraguna dAnE gaganEsi ChUTE
gEsUcherajnika?? mA yEjIkA
check English sound
Not too happy with this text. Here is our first attempt to improve the same
దిగేన్ అంజన్ మైకు సవారి రే
దిగేన్ యేజీ దిగేన్
కాహూ కు మారోగే దిగేన్
digEn anjan maiku sawAri rE
digEn yEjI digEn
kAhU ku mArOgE digEn
బకరో బనేగీ బేజినే కాక్ శ్రీ యాజ్
నయనో బనేసా గవాయే జాని
bakarO banEgI bEjinE kAk SrI yAj
nayanO banEsA gavAyE jAni
నర గున దానే గగన్ సే ఛూటే
గేసూఁ చేరంజీ కా మాయీజీ కా
nara guna dAnE gagan sE ChUTE
gEsU@m chEramjI kA mAyIjI kA
Notes: बक रो = Male Goat; काक =  Crow; दिगें = give or Digen as in dik/disha  ke indra;  गेसूं = lock of hair; चेरंजी = Cudpah Nut or చారపప్పు/ or simply chiranjeevi which is another name for Hanuman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s