#180 యింతలో yimtalO

Titleయింతలో (ప్రతి)yimtalO (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
యింతలో మరచితి వేమిరా సామిyimtalO marachiti vEmirA sAmi
కంతుకేళిలోనం గారవించుటkamtukELilOnam gAravimchuTa
చరణం
charaNam 1
దారిజూచి నన్ను దలచి చెలిని నా
పేరనె బిలుచుదును
సారెకు గాకున్న చాల సొమ్మసిల్లె
dArijUchi nannu dalachi chelini nA
pErane biluchudunu
sAreku gAkunna chAla sommasille
చరణం
charaNam 2
కన్నె నిన్ను బాసి ఘడియై గాకను సన్నుతాంగి యనుచు కన్నీరు నించుచు
కడుబాధ నొందిన
kanne ninnu bAsi ghaDiyai gAkanu sannutAmgi yanuchu kannIru nimchuchu
kaDubAdha nomdina
చరణం
charaNam 3
ప్రేమతో ముద్దులు బెట్టుచు నన్ను
కామించి శ్రీ రేపలె ధామ కౌగిలించి దయతోడ నెనసిన
prEmatO muddulu beTTuchu nannu
kAmimchi SrI rEpale dhAma kaugilimchi dayatODa nenasina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s