#181 మానిని వాని mAnini vAni

Titleమానిని వానిmAnini vAni
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
మానిని వాని జోలి దానను నే గానేmAnini vAni jOli dAnanu nE gAnE
కాని దాని మాట విని కరుణ మరచియుండెనే వోkAni dAni mATa vini karuNa marachiyumDenE vO
చరణం
charaNam 1
కలికిరొ నను బాయనని పలికినదేమాయెనే
అల చెలితో కలిశి రావే అయిదార్నెల లాయెనే వో
kalikiro nanu bAyanani palikinadEmAyenE
ala chelitO kaliSi rAvE ayidArnela lAyenE vO
చరణం
charaNam 2
బోటిరొ నను వీడనని బూటకములు జేసెనే
మాట దప్పియున్న వాని మోముజూడ రాదే వో
bOTiro nanu vIDanani bUTakamulu jEsenE
mATa dappiyunna vAni mOmujUDa rAdE vO
చరణం
charaNam 3
సన్నుతాంగి చాల వలసి యిన్ని దినములుంటినే
నిన్ను గూడి వెంకటేశుడన్న మాట వింటినే వో
sannutAmgi chAla valasi yinni dinamulumTinE
ninnu gUDi vemkaTESuDanna mATa vimTinE vO

One thought on “#181 మానిని వాని mAnini vAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s