#182 కామిని వాని kAmini vAni

Titleకామిని వాని (ప్రతి)kAmini vAni (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
కామిని వానితోడ గరుణ యుంచు మనవేkAmini vAnitODa garuNa yumchu manavE
సామి ప్రేమ నిక్కమని చాల నమ్మియుంటినే వోsAmi prEma nikkamani chAla nammiyumTinE vO
చరణం
charaNam 1
నెలత నన్ను విడచి దాని పలుకులు విని బూరుగ చెంత
వలచి నిలుచు చిలుక సామెత వలెను జేయవలదనవే
nelata nannu viDachi dAni palukulu vini bUruga chemta
valachi niluchu chiluka sAmeta valenu jEyavaladanavE
చరణం
charaNam 2
చిగురు విల్తుడు ములుకు లేయ
తెగువ శాయ వలదాయ
పగవారిలో నగడు శేయ
భామ యెటుల తాళుదునే
chiguru viltuDu muluku lEya
teguva SAya valadAya
pagavArilO nagaDu SEya
bhAma yeTula tALudunE
చరణం
charaNam 3
సుదతి శ్రీ రావు వంశజ సూర్య నృపతి
మదిగోరి ముదితా యిటులున్న దాని
మోసబుచ్చుట పాయమేవో
sudati SrI rAvu vamSaja sUrya nRpati
madigOri muditA yiTulunna dAni
mOsabuchchuTa pAyamEvO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s