#185 పోపొమ్మనే pOpommanE

Titleపోపొమ్మనేpOpommanE
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
పోపొమ్మనే పొమ్మనే
వాని పొందేలనే మనకు అచటికి
pOpommanE pommanE
vAni pomdElanE manaku achaTiki
చరణం
charaNam 1
పాపపు మోహము పాలుజేసి యా
పాపిల్లు జేరెనే ప్రొద్దాయనె
pApapu mOhamu pAlujEsi yA
pApillu jErenE proddAyane
చరణం
charaNam 2
యిన్ని దినములు వాడెందు రాకుండినన్
చిన్నబుచ్చినాడే నిర్దయుడే
yinni dinamulu vADendu rAkunDinan
chinnabuchchinADE nirdayuDE
చరణం
charaNam 3
రేయి పగలతని రాక జూచి నా రాత
యనుకొంటినె యేమందునె
rEyi pagalatani rAka jUchi nA rAta
yanukomTine yEmandune
చరణం
charaNam 4
రంగనాథుడునే రంగుగ గూడి
రంగము నెలకొననే అంతటనే
ranganAthuDunE ramguga gUDi
ramgamu nelakonanE amtaTanE

One thought on “#185 పోపొమ్మనే pOpommanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s