#186 యేమందునె yEmandune

Titleయేమందునె (ప్రతి)yEmandune (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
యేమందునె చెలియా నా సామిని యేమరదే మనసికyEmandune cheliyA nA sAmini yEmaradE manasika
చరణం
charaNam 1
నామనవాలించి నాధుడు గృపతో
భామిని యేలినది దలచి యిక
nAmanavAlinchi nAdhuDu gRpatO
bhAmini yElinadi dalachi yika
చరణం
charaNam 2
గుబ్బలు చెణకుచు గోరి నా యధరము
గొబ్బున పంట నొక్కిన యది దలచి
gubbalu cheNakuchu gOri nA yadharamu
gobbuna pamTa nokkina yadi dalachi
చరణం
charaNam 3
కేళీగృహమున కీరవాణి రతి
కేళిగూడిన హొయలు దలచి యిక
kELIgRhamuna kIravANi rati
kELigUDina hoyalu dalachi yika
చరణం
charaNam 4
రావు కులజ సూర్యరాయ మహీపతి
భావము నెంచిన నే తాళుదునే
rAvu kulaja sUryarAya mahIpati
bhAvamu nemchina nE tALudunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s