#187 ప్రొద్దాయె proddAye

Titleప్రొద్దాయెproddAye
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ప్రొద్దాయె నికజాలుర సామి యికproddAye nikajAlura sAmi yika
చరణం
charaNam 1
అత్తరు మెడబూసి అడ్డగించేవు సామి
అత్తింటి కోడాలురా నిజముగ
అత్తింటి కోడాలురా
attaru meDabUsi aDDagimchEvu sAmi
attimTi kODAlurA nijamuga
attimTi kODAlurA
చరణం
charaNam 2
పావడ నీ చేతితో బట్ట వచ్చేవురా
పోవలెను మ్రొక్కేనుర నిజముగ
pAvaDa nI chEtitO baTTa vachchEvurA
pOvalenu mrokkEnura nijamuga
చరణం
charaNam 3
కోపగించకు నాపై బాలచంద్రసామి
రేపు వస్తానులేర నిజముగ
kOpaginchaku nApai bAlachandrasAmi
rEpu vastAnulEra nijamuga

One thought on “#187 ప్రొద్దాయె proddAye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s