#188 బాగాయెనిక bAgAyenika

Titleబాగాయెనిక (ప్రతి)bAgAyenika (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
బాగాయెనిక చాలుర సామిbAgAyenika chAlura sAmi
చరణం
charaNam 1
నాయక యొక్క ముద్దు నాకిడుమనిన రోసి
యా యువిదను జూచితి యా యువిదను జూచితి
nAyaka yokka muddu nAkiDumanina rOsi
yA yuvidanu jUchiti yA yuvidanu jUchiti
చరణం
charaNam 2
యింటికి రమ్మనియెనని నగసరి దా
నింటికేగ జూచితి యింటికేగ జూచితి
yimTiki rammaniyenani nagasari dA
nimTikEga jUchiti yimTikEga jUchiti
చరణం
charaNam 3
యిసుమంత ననుగూడి యింటికి బొమ్మని యా
కుసుమ గంధిని గూడితి ఆ కుసుమగంధిని గూడితి
yisumamta nanugUDi yimTiki bommani yA
kusuma gamdhini gUDiti A kusumagamdhini gUDiti
చరణం
charaNam 4
సుస్థిర రావుకుల సూర్యభూపతి వర
స్వస్థత జెందితిర స్వస్థత జెందితిర
susthira rAvukula sUryabhUpati vara
swasthata jemditira swasthata jemditira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s