#190 చాలు చాలిక chAlu chAlika

Titleచాలు చాలిక (ప్రతి)chAlu chAlika (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
చాలు చాలిక పోరా నా సామి నీ జాడలు
జక్కగ గానవచ్చెరా
chAlu chAlika pOrA nA sAmi nI jADalu
jakkaga gAnavachcherA
చరణం
charaNam 1
కేళిజేసేదందు కేరడమిందు
బాళి చూపేదందు బాసలిందు చాలులేరా సరసుడౌర
యిది మేలవుర యెంతో వింతలాయర
kELijEsEdamdu kEraDamimdu
bALi chUpEdamdu bAsalimdu chAlulErA sarasuDaura
yidi mElavura yemtO vimtalAyara
చరణం
charaNam 2
దయనేలెదందు తామసమిందు
బయలు నాటలందు భయమిందు
దయలేదా నా తోడ వాదా
చలమిడరాదా ఓ నయగుణ విశారదా
dayanEledamdu tAmasamimdu
bayalu nATalamdu bhayamimdu
dayalEdA nA tODa vAdA
chalamiDarAdA O nayaguNa viSAradA
చరణం
charaNam 3
ఘన పాటలందు కయ్యము నిందు
మనవి జేసే దందు మాదీవిందు
వినుము సూర్యభూపతివర్య
సురగిరి ధైర్య శ్రీ
ఘన సమౌదార్య చాలు చాలిక పోరా
ghana pATalamdu kayyamu nimdu
manavi jEsE damdu mAdIvimdu
vinumu sUryabhUpativarya
suragiri dhairya SrI
ghana samoudArya chAlu chAlika pOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s