#192 కాంతుడేమొ kAmtuDEmo

Titleకాంతుడేమొ (ప్రతి)kAmtuDEmo (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
కాంతుడేమొ రాకపోయె
కాంత నేనెటు సైతునే
kAmtuDEmo rAkapOye
kAmta nEneTu saitunE
పంతమేల మర్త్యలోక భూపాల వరుని రమ్మనేpamtamEla martyalOka bhUpAla varuni rammanE
చరణం
charaNam 1
మరుడు క్రూరుడై
సారెకు విరిశరముల నేసెనే
సురుచిర మధుకరములగమి
జుమ్మని రొదజేసెనే
maruDu krUruDai
sAreku viriSaramula nEsenE
suruchira madhukaramulagami
jummani rodajEsenE
చరణం
charaNam 2
శుకపికములు కలకలమని సుదతి మిగుల గూశెనే
మకరాంకుని మామయు సెగ మైసోకగ గాశెనే
Sukapikamulu kalakalamani sudati migula gUSenE
makarAmkuni mAmayu sega maisOkaga gASenE
చరణం
charaNam 3
ధరణి పీఠపుర నిలయుని తరుణి
సూర్యనృపవరుని మరుని
దురమొనరసేయుట
కరమరేల దోడితేవే
dharaNi pIThapura nilayuni taruNi
sUryanRpavaruni maruni
duramonarasEyuTa
karamarEla dODitEvE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s