#193 మాయలాడి mAyalADi

TitleమాయలాడిmAyalADi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
మాయలాడి బోధనచే మయిమరచితి వేమొ
మాటలాడ రావదేమిరా నా సామి
mAyalADi bOdhanachE mayimarachiti vEmo
mATalADa rAvadEmirA nA sAmi
చరణం
charaNam 1
కాయజు బారికి తాళగలేరా
కౌగిట జేర్చి నన్ను గారవించరా
న్యాయమటరా నీకిది తగదుర సరగున
kAyaju bAriki tALagalErA
kaugiTa jErchi nannu gAravimcharA
nyAyamaTarA nIkidi tagadura saraguna
చరణం
charaNam 2
కలకాలము నన్ను గాసిబెట్టకురా
కాంతల నేచుట కార్యము గాదుర
చెలువుడవని నిను నెరనమ్మినందుకిక
kalakAlamu nannu gAsibeTTakurA
kAmtala nEchuTa kAryamu gAdura
cheluvuDavani ninu neranamminandukika
చరణం
charaNam 3
సరివారిలో నన్ను చౌక సేయకురా
చాల నమ్మితి రతికేళి గూడర
వరదుడ మువ్వపురి నిలయుడ చనువున
sarivArilO nannu chouka sEyakurA
chAla nammiti ratikELi gUDara
varaduDa muvvapuri nilayuDa chanuvuna

One thought on “#193 మాయలాడి mAyalADi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s