#194 మాటలేల mATalEla

Titleమాటలేల (ప్రతి)mATalEla (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
మాటలేల చాలుచాలుర నా సామిmATalEla chAluchAlura nA sAmi
బోటి తోడను పొందుగాను భోగించినావేమిరbOTi tODanu pomdugAnu bhOgimchinAvEmira
చరణం
charaNam 1
మాటికి కుంకుమ మైజారెనురా
కాటుక రెప్పల కంటినదేరా
యేటికి భ్రమ మదియేరా జాడ దెల్పర
mATiki kumkuma maijArenurA
kATuka reppala kamTinadErA
yETiki bhrama madiyErA jAda delpara
చరణం
charaNam 2
చిందిన గంధపు పూతలవేరా
చెక్కిట చెమటలు బుట్టునదేరా
సుందర నీ యధరమందు పలునొక్కులుర
chimdina gamdhapu pUtalavErA
chekkiTa chemaTalu buTTunadErA
sumdara nI yadharamamdu palunokkulura
చరణం
charaNam 3
కన్నుల నిద్దుర మబ్బులవేరా
కరుణాకర సూర్యప్రభువౌర
చిన్నెలు జూచి సంతసించితినేర పోపోరా
kannula niddura mabbulavErA
karuNAkara sUryaprabhuvaura
chinnelu jUchi samtasimchitinEra pOpOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s