#195 మోహన రశియా mOhana raSiyA

Titleమోహన రశియాmOhana raSiyA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మోహన రశియా హై బగియా మే
పూల రహిసరి కాలకల రెజా
mOhana raSiyA hai bagiyA mE
pUla rahisari kAlakala rejA
చరణం
charaNam 1
యేక కలియహర నామజపతు హై
కాయపు కారె అల అల రెజా
yEka kaliyahara nAmajapatu hai
kAyapu kAre ala ala rejA
చరణం
charaNam 2
రాజదళీశా సోథరంగేశా
పూలరహి నెరి కాలకల రెజా
rAjadaLISA sOtharamgESA
pUlarahi neri kAlakala rejA

Here’s our first attempt to improve the lyrics

మోహన్ రసియా హై బగియా మే
ఫూల్ రహీ సారి కల్ కల్ రేజా
mOhan rasiyA hai bagiyA mE
phUl rahI sAri kal kal rEjA
ఏక్ కలియా హర్ నాం జపత్ హై
కాయ్ (కాహె) పుకారే అల్ అల్ రేజా
Ek kaliyA har nAm japat hai
kAy (kAhe) pukArE al al rEjA
రాజ్ దలీశా శత్ రంగేశా
ఫూల్ రహీనే రీ కల్ కల్ రేజా
rAj dalISA Sat ramgESA
phUl rahInE rI kal kal rEjA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s